Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Plechy T-35 

Plechy T-35 

Plechy T-35 sú určené hlavne pre veµké objekty, ako sú priemyselné budovy, haly, prístrešky, ako aj tam, kde sklon strechy nie je veµký (zais»ujú tesnos»). Pouľívajú sa tieľ ako stropy a debnenia pri betónovaní. Vzhµadom na konštrukčný charakter, nevyľadujú rozmiestenie podpier tak husto, ako v prípade niľších profilov. Dodatočné vlisovania spevňujú pevnos» konštrukcie a rovnako zais»ujú estetický vzhµad.


Blachdomplus Slovakia S.R.O.

Družstevná 834
027 43 Nižná

ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520