Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Materiály

DR!PSTOP – ekonomické riešenie problémov súvisiacich s kondenzovaním vodnej pary vo vnútri budov s neizolovaným stropom. Je to samolepiaca membrána, ktorá je prilepená na spodnej strane plechu. DR!PSTOP sa môľe pouľíva» prakticky v akomkoµvek prostredí (konštrukcii), v ktorom kondenzácia robí problémy.

Keď teplota a vlhkos» vzduchu dosiahnu rosný bod, z dolnej strany nezaizolovanej plechovej strechy sa kondenzuje vlhkos». V prípade intenzívnej kondenzácie vznikajú kvapky vody, ktoré následne padajú a poškodzujú materiály, ktoré sú pod strechou. Tento problém sa tradične rieši vykonaním izolácie strechy takým spôsobom, aby teplota panela nikdy nedosiahla hranicu rosného bodu. Strešný panel s DR!PSTOP predstavuje spôsob na zadrľanie vlhkosti v špeciálne naprojektovaných vreckách, ktoré sú vytvorené v membráne. DR!PSTOP drľí vlhkos» aľ dovtedy, kým vlhkos» znovu nebude nad rosným bodom, a následne vlhkos» v podobe normálne vodnej pary uvoµňuje do vzduchu.

Výhody takého riešenia sú nasledujúce:
- uľ nikdy nebude kvapka» zo strechy,
- odolnos» (na rozdiel od štandardnej izolácie a bariér pary, DR!PSTOP nie je citlivý na trhanie, nedegraduje sa),
- jednoduché čistenie (hadicou alebo tlakovou umývačkou).


  Blachdomplus Slovakia S.R.O.

  Družstevná 834
  027 43 Nižná

  ICO:46776896
  DIC: 2023574520
  IC DPH: SK2023574520